Vedtægter

Download vedtægterne som PDF her

Foreningens navn er Dansk Selskab for Vulvalidelser, DSVL

1. at udbrede kendskab til og udveksle erfaring indenfor området benigne vulvalidelser og vulvapræcancroser ved at samle alle faggrupper, der varetager vulvalidelser, i én national forening.

2. at øge kundskaberne om vulvalidelser blandt medlemmerne i sundhedsvæsenet og i samfundet – herunder afholde kurser og opdatere og udvikle guidelines.

3. at fungere som kontaktorgan i faglige spørgsmål, som vedrører vulvalidelser – herunder også kontakt til de nordiske, europæiske og internationale selskaber.

4. at arbejde for, at der skal være adgang til specielt vulvainteresserede læger i alle områder af Danmark – eventuelt oprette televulvologi og arbejde på tværfaglig behandling af vulvodynipatienter.

5. at fremme det videnskabelige arbejde indenfor vulvalidelser – eventuelt som multicenterstudier.

6. at afholde to årlige medlemsmøder med især diskussion af cases.

Efter skriftlig anmodning til bestyrelsen kan følgende optages som ordinære medlemmer med stemmeret:

1. Læger med interesse for vulvasygdomme.

2. Fysioterapeuter med interesse for vulvasygdomme.

3. Sundhedsfagligt personale på vulvaklinikker.

4. Sexologer med en sundhedsfaglig eller psykologfaglig baggrund og autoriseret af NACS og psykologer med interesse for vulvasygdomme.

Firmaer kan ikke være medlemmer af selskabet.

Udmeldelse skal ske skriftligt til webmasteren og bliver først gyldigt næstfølgende 1. januar.

Som udmeldt betragtes også den, der ikke har betalt kontingent i et år. Genoptagelse kan kun ske efter betaling af restancen. Eksklusion af et medlem kan ske efter forslag fra bestyrelsen eller fra ti medlemmer, når der på en generalforsamling er 2/3 majoritet herfor.

Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle selskabets anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt – eventuelt i forbindelse med selskabets årsmøde.

Tidspunkt for den ordinære generalforsamling skal meddeles på selskabets hjemmeside senest fem uger før afholdelsen samt ved udsendelse af e-mail til alle medlemmer, der har oplyst en korrekt sådan. Generalforsamlingen skal afholdes årligt i 1. kvartal.

Forslag til dagsorden, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst tre uger før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden for enhver generalforsamling offentliggøres på selskabets hjemmeside mindst ti dage før afholdelsen og ved udsendelse af e-mail til alle medlemmer, som har opgivet en e-mailadresse.

Dagsordenen skal i nævnte rækkefølge og omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandsberetning
 4. Beretning fra de nedsatte udvalg
 5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Redegørelse for budget
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer
 10. Eventuelt
 11. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Afstemningsproceduren bestemmes af dirigenten – dog gennemføres skriftlig afstemning, såfremt at ét af de tilstedeværende ønsker det.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ekstraordinær generalforsamling finder sted efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/3 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen.
Begæringen skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Der skal indkaldes med mindst tre ugers frist og skal afholdes indenfor to måneder – om muligt i forbindelse med et ordinært møde. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Vedtagelse kræver 2/3 majoritet.

Selskabet ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, som er ansvarlig overfor foreningens højeste myndighed – generalforsamlingen. Formanden skal være læge. Det tilstræbes, at der er tværfaglighed og en rimelig øst/vest fordeling i bestyrelsen. De to med flest stemmer, der ikke opnår valg til bestyrelsen, vælges som suppleanter.

DSVL har en hjemmeside, www.dsvl.dk. Bestyrelsen er ansvarlig for hjemmesidens drift og redaktionelle indhold. Referater fra bestyrelsesmøder skal ligge på hjemmesiden senest 14 dage efter mødet.

Bestyrelsen vælges sædvanligvis på den ordinære generalforsamling, som afholdes i 1. kvartal. Valget gælder for to år. Genvalg kan finde sted maks tre gange. Suppleanterne er på valg årligt.

To medlemmer er på valg i lige år og tre i ulige år. Er der flere kandidater end ledige pladser, sker afstemningen skriftligt således, at der på samme seddel stemmes på så mange kandidater, som der er plads til i bestyrelsen. Medlemmerne som først er på valg er dem med færrest stemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og webmaster.

Et bestyrelsesmedlem kan vanligvis kun nedlægge sit mandat med virkning fra en generalforsamling. I tilfælde af vakant plads i bestyrelsen supplerer denne sig for perioden indtil næste ordinære generalforsamling med 1. suppleant. Formanden kan til enhver tid indkalde bestyrelsen til møde og skal gøre det, såfremt mindst to af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Suppleanterne kan deltage til bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Ved forfald af et bestyrelsesmedlem kan suppleanten overtage stemmeretten. Det tilstræbes, at der afholdes mindst fire bestyrelsesmøder årligt eventuelt per telefon eller via skype.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum tre bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

Rejseudgifter for bestyrelsesmedlemmer til indkaldte bestyrelsesmøder og bestyrelsens arrangementer refunderes af selskabet i den udstrækning, at de ikke refunderes andet sted fra.

Selskabets regnskab følger kalenderåret. Regnskabet fremlægges ved den ordinære generalforsamling.

Kassereren bestyrer selskabets økonomi, herunder bankkonti, under hensyn til selskabets formål. Ved valg af ny kasserer skal fuldmagt til selskabets konti attesteres ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer. Formanden har også fuldmagt til selskabets konto for at kunne varetage kassererens funktioner under eventuelt forfald.

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Ekstraordinært kontingent kan pålægges medlemmerne, når det vedtages på en generalforsamling, hvor det har været på dagsordenen.
Den ordinære generalforsamling vælger for to år ad gangen to revisorer.

Ændring af Dansk Selskab for Vulvalidelsers vedtægter kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de ordinære medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 stemmer for ændringerne.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, fordi det fornødne antal medlemmer ikke har givet møde, indkalder bestyrelsen snarest muligt til en ny generalforsamling, der indkaldes jvf. §5.

Selskabets opløsning kan kun finde sted efter at være vedtaget med 2/3 majoritet på en generalforsamling, hvor det har været på dagsordenen.
Før selskabets opløsning er gyldig, skal den godkendes med 2/3 majoritet ved urafstemning blandt selskabets ordinære medlemmer. Ved ophævelsen betænkes selskabets eventuelle formue forskning indenfor vulvasygdomme.

Vedtægterne er oprindeligt vedtaget på DSVLs stiftende generalforsamling den 27. januar 2012.